Terms of Use

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ.

Το www.suntique.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου της εταιρείας με την επωνυμία “SCIN MD EE” (εφεξής καλούμενη “Η εταιρεία”), η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Αγίου Αλεξάνδρου 65 και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ. 801329794 και email επικοινωνίας info@phacemedical.com


Η περιήγηση και η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας καθώς και η πραγματοποίηση των εκάστοτε αγορών μέσω αυτού, καθορίζονται και διέπονται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις: 

O εκάστοτε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας , εγγεγραμμένος χρήστης ή μη, θα πρέπει πριν την είσοδο του να διαβάσει αναλυτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να είναι απολύτως βέβαιος ότι τους έχει κατανοήσει και συμφωνεί με αυτούς.

Η είσοδος και περιήγηση στον ιστότοπο www.suntique.gr αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση από τον εκάστοτε επισκέπτη των όρων χρήσης της παρούσας, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά καθώς η εταιρεία έχει το δικαίωμα τροποποίησης των όρων αυτών καθώς και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της, μονομερώς και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των επισκεπτών.

Η είσοδος και περιήγηση στον παρόντα ιστότοπο επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

Για την αγορά προϊόντων ίσως απαιτηθεί η δημιουργία κωδικών “Χρήστη” (username και password) και ενδέχεται να απαιτηθεί να δηλώσει ορισμένα προσωπικά η μη στοιχεία στα πεδία που κάθε φορά υποδεικνύονται από τον παρόντα ιστότοπο , όπως για παράδειγμα , ενδεικτικά και όχι περιοριστικά , κατά τη χρονική στιγμή ολοκλήρωσης μιας εξ αποστάσεων αγοράς , κατά τη χρονική στιγμή εγγραφής ενός “Χρήστη" στον ιστότοπο κλπ. 

Ο εκάστοτε “Χρήστης” έχει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία των κωδικών πρόσβασής τους, τους οποίους απαγορεύεται να διαθέτει σε ανήλικους ή άτομα στερούμενα δικαιοπρακτικής ικανότητας. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των άνω κωδικών ο “Χρήστης” έχει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@phacemedical.com άλλως στην περίπτωση αυτή η εταιρεία δεν θα έχει ευθύνη για την πιθανή χρήση του λογαριασμού του από οποιονδήποτε τρίτο, της εταιρείας επιφυλασσόμενης, πλην των υπολοίπων δικαιωμάτων της , να αξιώσει από το χρήστη την αποκατάσταση οιασδήποτε θετικής ή και αποθετικής ζημίας ήθελε υποστεί η εταιρεία εξ αυτού του λόγου.

Ο εκάστοτε χρήστης -επισκέπτης του παρόντος ιστότοπου έχει την υποχρέωση σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που ενδεχομένως έχει δηλώσει κατά την περιήγησή του σε αυτόν , να δηλώσει άμεσα την μεταβολή αυτή και να επικαιροποιήσει αντίστοιχα τα στοιχεία του.

Ο χρήστης, εφόσον επιθυμεί να καταργήσει το λογαριασμό που έχει δημιουργήσει στον παρόντα ιστότοπο, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την διατήρηση των δεδομένων , που αναφέρονται κατωτέρω έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει , μέσω του δηλωθέντος κατά την εγγραφή του email ή του όποιου email έχει δηλώσει στον ιστότοπο στα πλαίσια της επικαιροποίησης των στοιχείων , με την εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@phacemedical.com υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση του ιστότοπου στο σύνολό της ή/ και σε τμήμα αυτού καθώς και να προβαίνει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της σε οποιαδήποτε μεταβολή , κατάργηση ή / και αναθεώρηση του συνόλου ή / και τμήματος των όρων χρήσης του ιστότοπου σύμφωνα πάντα με την κείμενη κάθε φορά νομοθεσία. Ρητώς συμφωνείται ότι ο επισκέπτης – χρήστης του παρόντος ιστότοπου έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε φορά γνώση του συνόλου των όρων χρήσης του πριν την περιήγησή του σε επιμέρους σελίδες ή / και κατηγορίες του.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η εταιρεία ενημερώνει τον επισκέπτη ή/και χρήστη ότι το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου είτε στο σύνολό του η και τμήμα αυτού αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ή/και τρίτων προσώπων που συνδέονται συμβατικά με αυτήν.

Στην έννοια του “περιεχομένου” περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογισμικά, σήματα, φωτογραφίες, αρχεία, κείμενα, τα πάσης φύσεως δεδομένα κλπ.

Ουδείς έχει δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια οικονομικής - εμπορικής εκμετάλλευσης του συνόλου του “περιεχομένου” του παρόντος ιστότοπου ή τμήμα αυτού μέσω της, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναπαραγωγής του, διαβίβασής τους, πώλησης κλπ και αποδέχεται και συναινεί ότι οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προσβάλλει τα δικαιώματα πνευματικής ή /και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Η εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής, διατηρεί αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα δικαιώματά της να αξιώσει την αποκατάσταση της ζημίας που τυχόν υποστεί.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί για την διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων, θα καταβάλει όμως κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκυρη ενημέρωση του ιστότοπου περι της διαθεσιμότητας.

Στα πλαίσια λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του. Για λόγους, που δεν φέρει ευθύνη η εταιρεία, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη - χρήση ο οποίος συναινεί και αποδέχεται ότι δεν δύναται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση εναντίον της.

Καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ιστότοπου η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο τρόπος παρουσίασης των προϊόντων της να είναι ορθός , δεν φέρει όμως ευθύνη για τυχόν σφάλματα που δύνανται να προκύψουν κατά την παρουσίαση και περιγραφή των προϊόντων. Ομοίως και εφόσον η εταιρεία παραπέμπει μέσω του παρόντος ιστότοπου σε άλλον ιστότοπο δεν φέρει ευθύνη για την ορθή λειτουργία του άλλου ιστότοπου.

Ο επισκέπτης - χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί και να περιηγείται στον παρόντα ιστότοπο τηρώντας την κείμενη νομοθεσία και να αποφεύγει την οποιαδήποτε προσπάθεια κακόβουλης επίθεσης εναντίον του παρόντος ιστότοπου έχει δε την υποχρέωση σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση του τέτοια προσπάθεια κακόβουλης επίθεσης να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@phacemedical.com

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρεία δηλώνει ότι η τήρηση εκ μέρους της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί προτεραιότητά της και ως εκ τούτου έχει λάβει κάθε σχετική μέριμνα καθώς και ότι με τη σύνταξη των σχετικών με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όρων του ιστότοπου έχει σκοπό να ενημερώσει κάθε επισκέπτη της για το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων - όπου τούτο συμβαίνει - καθώς και τον τρόπο αλλά και τους πιθανούς αποδέκτες αυτών και τον σκοπό της επεξεργασίας από αυτούς και σε κάθε περίπτωση για τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων (δικαιώματα – υποχρεώσεις) από τον εκάστοτε επισκέπτη.

Η εταιρεία είναι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε επισκέπτη, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στέλνοντας email στο info@phacemedical.com ή με επιστολή στα γραφεία της εταιρείας, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Αγίου Αλεξάνδρου 65.

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε και ενδέχεται να επεξεργαστούμε προέρχονται κατά την επίσκεψη - δράση εντός του ιστότοπου ή την ηλεκτρονική επικοινωνία με την εταιρεία και αφορούν στοιχεία αναγνώρισης, επικοινωνίας και τυχόν πληροφορίες που ο ίδιος ο επισκέπτης θα παρέχει κατά την διάρκεια ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τρόπος και μέσον περιήγησης στον ιστότοπο, διεύθυνση ip κλπ.

H εταιρεία ενημερώνει τον επισκέπτη – χρήστη ότι για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του στην οποία προβαίνει η εταιρεία μετά τη συλλογή τους μέσω της διά του ιστότοπου διάδρασης με τον εκάστοτε επισκέπτη – χρήστη τηρεί την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα μπορεί να γίνει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις

ι. Στην περίπτωση που ο οποιοσδήποτε επισκέπτης – χρήστης επικοινωνήσει με την εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας προκειμένου να λάβει ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα που πωλεί η εταιρεία μέσω του ιστότοπου ή / και για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία πώλησης των ως άνω προϊόντων της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία θα προβεί στην αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον επισκέπτη – χρήστη. Για την επίτευξη της επικοινωνίας αυτής ο επισκέπτης – χρήσης θα χρειαστεί να γνωστοποιήσει στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του , προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία μαζί του.

Κάθε περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία ο ίδιος ο επισκέπτης -χρήστης διαβιβάσει οικειοθελώς, πέραν των δεδομένων που θα του ζητηθούν από την εταιρεία κατά την επικοινωνία, θα έρθουν σε γνώση της εταιρείας.

ιι. Κατά τη διαδικασία της σύναψης της εξ αποστάσεως πώλησης των προϊόντων της εταιρείας μέσω του ιστότοπου ο επισκέπτης – χρήστης είναι απαραίτητο να δηλώσει το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, το email του, τα προϊόντα που θα επιλέξει ο επισκέπτης – χρήστης καθώς και οποιοδήποτε δεδομένο δηλώσει ο ίδιος χωρίς να του ζητηθεί. Επίσης ορισμένα από τα άνω δεδομένα μπορεί να επεξεργαστούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποστολή των προϊόντων με εταιρείας ταχυμεταφορών.

Κατά τη σύναψη της εξ αποστάσεως πώλησης προϊόντων και εφόσον ο επισκέπτης – χρήστης δηλώσει πλην των δικών του στοιχείων, στοιχεία - δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτου προσώπου, η εταιρεία τον ενημερώνει ότι η δήλωση αυτή ισοδυναμεί με το ότι εγγυάται ότι έχει την ρητή συναίνεση του τρίτου προσώπου για την δήλωση και διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αυτήν. 

ιιι. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επισκέπτης θέλει να εγγραφεί ως “χρήστης” του παρόντος ιστότοπου.

iv. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά email και να συμμετέχει σε προωθητικές ενέργειες της εταιρείας ή συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης θέλει να σταματήσει να λαμβάνει ενημερωτικά email ή να συμμετέχει σε προωθητικές ενέργειες τα δεδομένα θα διατηρηθούν μόνο για την παροχή άλλων υπηρεσιών που θα ζητηθούν.

Η εταιρεία δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για να διασφαλίσει το απόρρητο, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα οποιουδήποτε δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα. Προς τον σκοπό αυτό και για την ασφαλή περιήγηση στον ιστότοπο κάνει χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών που εξασφαλίζουν την ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ του περιηγητή (browser) του επισκέπτη – χρήστη και του εξυπηρετητή (server) του ιστότοπου με κρυπτογραφημένο τρόπο έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η υποκλοπή ή τροποποίηση των δεδομένων που ανταλλάσσονται ανάμεσα στα δύο μέρη.

Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε διατηρούνται για την περίοδο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίον συλλέχθηκαν και όχι για περισσότερο από 10 χρόνια. 

Η εταιρεία δηλώνει και ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικά χαρακτήρα του δεν διαβιβάζονται χωρίς την προηγούμενη συναίνεσή του, εκτός των περιπτώσεων που αυτό απαιτείται εκ του νόμου και των συναλλακτικών ηθών.

Σε κάθε περίπτωση η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται και από όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι απαραίτητο να συμμετέχουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης και παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων μέσω του ιστότοπου. 

Δικαιώματα στην πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων.

Ο επισκέπτης – χρήστης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα

1) Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

2) Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και λήψης αντιγράφου αυτών.

3) Δικαίωμα αντίθεσης στην λήψη προωθητικών και ενημερωτικών μηνυμάτων.

4) Δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή. Στοιχεία επικοινωνίας ( Ελληνικής Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, τ.κ. 11523, Αθήνα, τηλ. 2106475600, email contact@dpa.gr).

5. Πολιτική cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη ενημέρωση και εμπειρία του επισκέπτη – χρήστη κατά την περιήγηση του στον παρόντα ιστότοπο , αλλά και την καλύτερη λειτουργία του ιστότοπου. Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται στην εκάστοτε συσκευή περιήγησης του επισκέπτη -χρήστη , ώστε όταν ο συγκεκριμένος επισκέπτης – χρήστης περιηγηθεί στον ίδιο ιστότοπο ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τις πληρoφορίες αυτές.

Ο επισκέπτης – χρήστης έχει πάντα τη δυνατότητα να ζητήσει την απόρριψη των cookies , ωστόσο η εταιρεία των ενημερώνει ότι σε περίπτωση απόρριψης των cookies ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή του σε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου.

H εταιρεία ενημερώνει ότι κάνει χρήση των κάτωθι cookies:

Απολύτως Απαραίτητα Cookies:

Τα cookies αυτά είναι απολύτως απαραίτητα ώστε η ιστοσελίδα μας να είναι λειτουργική και για το λόγο αυτό δε δύναται να απενεργοποιηθούν. Συνήθως εγκαθίστανται μόνο μετά από δικές σας ενέργειες κατά τη διάδρασή σας με τον ιστότοπό μας. Αφορούν επιλογές σας όπως τις προτιμήσεις σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τη σύνδεσή σας στο λογαριασμό σας ή τη συμπλήρωση μίας φόρμας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή σας ώστε να εμποδίζει ή να σας ειδοποιεί σχετικά με αυτά τα cookies, αλλά τότε κάποια μέρη του ιστότοπου δε θα λειτουργούν. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν κανενός είδους προσωπικά στοιχεία.

Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για λόγους marketing ή για την απομνημόνευση των σελίδων του site στις οποίες έχουν περιηγηθεί και λήγουν με το κλείσιμο του browser.

Cookies Στατιστικών: Μετρούν την επισκεψιμότητα των χρηστών και βοηθούν τους διαχειριστές του pandaclothing.gr να βελτιώνουν το περιεχόμενο του site ως αποτέλεσμα την καλύτερη εμπειρία για τους επισκέπτες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες με τις οποίες θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ταυτότητά του επισκέπτη.

Cookies Προτιμήσεων: Cookies τα οποία συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργίας του ιστότοπου μας και επιταχύνουν την πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους βάσει προηγούμενων δραστηριοτήτων τους ώστε να μην απαιτείται η διαδικασία επανάληψης σύνδεσης ή εισαγωγής ρυθμίσεων. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή για διάστημα ενός μήνας.

Cookies Διαφήμισης: Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για να εμφανίζονται διαφημίσεις σχετικές με τις προτιμήσεις του χρήστη.

Η εταιρεία επισημαίνει στον επισκέπτη – χρήστη ότι στην περίπτωση που μέσω του ιστότοπου συνδεθεί σε διαδικτυακούς χώρους τρίτων των κοινωνικών δικτύων συμπεριλαμβανομένων ενδέχεται αυτοί οι διαδικτυακοί αυτοί χώροι να χρησιμοποιούν Cookies και επομένως οφείλει να ενημερώνεται για την εκάστοτε πολιτική Cookies που χρησιμοποιούν οι διαδικτυακοί αυτοί χώροι και τις δυνατότητες που προσφέρουν στους επισκέπτες τους.

Χρησιμοποιούμε το Hotjar για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών μας και να βελτιστοποιήσουμε αυτήν την υπηρεσία και την εμπειρία. Το Hotjar είναι μια τεχνολογική υπηρεσία που μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα την εμπειρία των χρηστών μας (π.χ. πόσο χρόνο ξοδεύουν σε ποιες σελίδες, σε ποιους συνδέσμους επιλέγουν να κάνουν κλικ, τι κάνουν και τι δεν αρέσει στους χρήστες κ.λπ.) και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε την υπηρεσία μας με σχόλια χρηστών. Το Hotjar χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών μας και τις συσκευές τους. Αυτό περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP μιας συσκευής (που υποβλήθηκε σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σας και αποθηκεύτηκε σε μη αναγνωρισμένη μορφή), το μέγεθος οθόνης της συσκευής, τον τύπο συσκευής (μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής), πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, γεωγραφική τοποθεσία (μόνο χώρα) και την προτιμώμενη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση η ιστοσελίδα μας. Το Hotjar αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας σε ένα ψευδώνυμο προφίλ χρήστη. Η Hotjar απαγορεύεται συμβατικά να πωλεί οποιοδήποτε από τα δεδομένα που συλλέγονται για λογαριασμό μας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «σχετικά με το Hotjar» του ιστότοπου υποστήριξης της Hotjar https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar.

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο εκάστοτε επισκέπτης – χρήστης του παρόντος ιστότοπου θα έχει την δυνατότητα να προβεί στην αγορά των προϊόντων της εταιρείας που είναι διαθέσιμα. Για την αγορά των προϊόντων ο επισκέπτης – χρήστης θα πρέπει να επιλέγει το προϊόν το οποίο θα τοποθετείται στο ηλεκτρονικό “καλάθι” και όταν ολοκληρώσει τις αγορές του θα προβαίνει στην ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Για την εκτέλεση της παραγγελίας ο επισκέπτης – χρήστης θα συμπληρώνει σε ειδική φόρμα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν καθώς και τον τρόπο πληρωμής.

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, η εταιρεία μας διαθέτει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

Χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας σας μέσα από το σύστημα πληρωμών της εταιρίας Viva Wallet. Η χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένη κάρτας σας γίνεται την στιγμή της καταχώρησης της παραγγελίας. Δεν υπάρχει η δυνατότητα δόσεων. Για να διασφαλίσουμε την ασφαλέστερη εξυπηρέτησή σας, η παραγγελία σας θα διεκπεραιωθεί μέσω VivaWallet.

Με αντικαταβολή τη στιγμή που θα παραλάβετε τα προϊόντα. (Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για την Ελλάδα και παρέχεται δωρεάν).

Με τραπεζική κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό :

Τράπεζα Πειραιώς

ΙΒΑΝ: GR5901721930005193099331080

Δικαιούχος: SKIN MD Ε.Ε.

Σε περίπτωση τραπεζικής κατάθεσης από διαφορετική τράπεζα, το έμβασμα το επιβαρύνεται ο καταθέτης\πελάτης.

Σας παρακαλούμε μόλις πραγματοποιηθεί η κατάθεση, να μας αποστείλετε το αποδεικτικό αυτής μέσω email στο info@phacemedical.com, ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η αποστολή της παραγγελία σας.

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς , θα αποστέλλεται στο email του επισκέπτη -χρήστη ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας και η απόδειξη αγοράς.

Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιείται από συνεργαζόμενες με την εταιρεία , εταιρείες ταχυμεταφορών. Για αγορές άνω των 60€ τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν την εταιρεία SKIN MD Ε.Ε.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην ολοκληρώσει την διαδικασία πώλησης των προϊόντων που διαθέτει από τον παρόντα ιστότοπο, εάν θεωρεί ότι η πώληση αυτή μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος των συμφερόντων της.

7. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Πριν την άσκηση των δικαιωμάτων υπαναχώρησης /επιστροφής ή αντικατάστασης προϊόντος θα πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης της εταιρείας SKIN MD Ε.Ε.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο επισκέπτης -χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά του προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του σε αυτόν. Εντός του άνω χρονικού διαστήματος , για να θεωρηθεί εμπρόθεσμη η υπαναχώρηση, θα πρέπει να έχει επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, μαζί με την απόδειξη αγοράς. (Για το λόγο αυτό προτείνουμε την αποστολή του προϊόντος σε κατάλληλη συσκευασία, όχι φάκελο).

Η δήλωση υπαναχώρησης, το κείμενο της οποίας μπορείτε να βρείτε εδώ, μπορεί να το στείλει με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@phacemical.com

Επίσης μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 210 9585254.

Μετά την αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης η εταιρεία θα επικοινωνεί με τον επισκέπτη – χρήστη τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στη δήλωση.

Τα έξοδα αποστολής του προϊόντος στην εταιρεία , βαρύνουν τον επισκέπτη – χρήστη.

Οι επιστροφές των χρημάτων σας γίνονται σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την επιστροφή και παραλαβή των προϊόντων από την εταιρεία μας.

Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου , πρέπει η επιστροφή να γίνεται με δελτίο αποστολής.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ο επισκέπτης – χρήστης έχει το δικαίωμα εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς να επικοινωνήσει με την εταιρεία και να ζητήσει την αλλαγή προϊόντος. Για την αλλαγή του θα πρέπει να αποσταλεί το προϊόν μέσα στη συσκευασία του , άθικτο και χωρίς να έχει ανοιχτεί μαζί με την απόδειξη αγοράς. (Για το λόγο αυτό προτείνουμε την αποστολή του προϊόντος σε κατάλληλη συσκευασία , όχι φάκελο).

Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος βαρύνουν τον επισκέπτη – χρήστη. Μετά τον έλεγχο του προϊόντος και εφόσον αυτό θα είναι στην αρχική του κατάσταση , η εταιρεία θα επικοινωνεί με τον επισκέπτη -χρήστη προκειμένου να ολοκληρώσει την αλλαγή του προϊόντος. Το προϊόν που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από το επιστρεφόμενο. Εφόσον η αξία του θα είναι μεγαλύτερη , το προϊόν θα αποστέλλεται αφού πρώτα θα έχει καταβληθεί από τον επισκέπτη – χρήστη η χρηματική διαφορά. 

Τα έξοδα για την αποστολή του προϊόντος θα επιβαρύνουν τον πελάτη, εκτός και εάν μετά την αλλαγή του προϊόντος η παραγγελία υπερβαίνει το ποσό των 60€

ΕΛΑΤTΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, κάθε αλλαγή και επιστροφή του μπορεί να γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς προσκομίζοντας και την απόδειξη αγοράς. Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με τη συσκευασία του. Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος το προϊόν θα αντικαθίσταται με ίδιο, εφόσον το ελάττωμα δεν προέρχεται από κακή χρήση του από τον αγοραστή, τα δε έξοδα αποστολής του θα βαρύνουν την εταιρεία.

Ειδικότερα για την επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος συσκευάζετε και στέλνετε το πακέτο με τα προϊόντα με την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών της εταιρείας μας courier 4U και με χρέωση παραλήπτη. Μέσα στο πακέτο αποστολής, θα έχετε τοποθετήσει σημείωμα στο οποίο να μας γνωστοποιείτε το πρόβλημα που έχει προκύψει με το επιστρεφόμενο προϊόν και την απόδειξη αγοράς.

Εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής, προχωρούμε στη σχετική αντικατάσταση. Σε περίπτωση που το πακέτο φτάσει και αποδεικνύεται ότι δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής το προϊόν δεν θα γίνεται δεκτό. Θα επιστρέφεται στο πελάτη και τα έξοδα μεταφοράς βαραίνουν τον ίδιο.